China | The 3rd Xián IPAF

2016 | The 3rd Xi`an in­ter­na­ti­o­nal Per­for­mance Art Fes­ti­val I Xián, China
Ku­ra­tor: Xiang Xishi
ge­för­dert durch: BKA Bun­des­kanz­le­r­amt Ös­ter­reich Sek­ti­on Kul­tur
Fotos: Rolf Hin­te­r­e­cker, Eva­ma­ria Schal­ler, Béa­tri­ce Di­dier

The 3rd Xi`an in­ter­na­ti­o­nal Per­for­mance Art Fes­ti­val par­ti­ci­pa­ting ar­tists:
Wi­la­wan Wi­ang­thong / Thai­land, Liu Yan­hong / Tai­wan, Xian Xishi / China, Ng Fong Chao / China, Seiji Shi­mo­da / Japan, Mon­kol Pli­en­bang­chang / Thai­land, Xi Jian­jun / China, Hui Yufan/ China, White Bud­dha / China, He Chen­gyao / China, Bea­trice Di­dier / Bel­gi­um, Sun Shao­kun / China / Bei­jing Ihttp://www.sun-shao-kun.com /con­tact/ , Zhang Yong/ China, Wang Yan­xin/ China, Rolf Hin­te­r­e­cker / AT Chak­krit + Pat­tree Chim­nok / TH, Wang­Pan +Li­u­Meng­wen / China, Liu Chen­gy­ing / China, Eva­ma­ria Schal­ler / AT, Sa­ree­na Sat­ta­pon / TH, Del­phi­ne Ri­cher / Frank­reich, Li Xia­mou – Ming­feng / China, Wu Jun­glong Emi­lie / China, Wu Xiaoyu / China, Chen Jings­hi / China, Liu Qing / China, Su Bai­wei / China