Organzied Matter

2005 | "Flora und Fauna - Ein La­bo­ra­to­ri­um der Küns­te" | Kunst­ver­ein Villa Strec­ci­us Land­au / DE
Ku­ra­tor: Dr. Jörg Ka­tern­dahl
Fotos: R.H.

"Flora und Fauna - Ein La­bo­ra­to­ri­um der Küns­te" par­ti­ci­pa­ting ar­tists:
Mi­cha­el Ba­du­ra, Jörg Baier, Betty Beier, As­trid Diehl, Cor­ne­lia Hesse-Ho­neg­ger, Ren Rong, Mario Reis, Sven­ja Rit­ter, An­net­te Schrö­ter, Eras­mus Schrö­ter, Klaus Wen­del