Temporary L'6 Hong Kong

2017 | Cros­sing Boar­der I Boar­der cros­sing - In­ter­na­ti­o­nal Fes­ti­val of In­der­me­dia 2017
Ku­ra­tor*in­nen:
An­drew Lam / HK, Wang Jing / New York-Shenz­hen, Donna Yuen Man Hei / Hong Kong
Fotos: Liane Dit­zer

Boar­der cros­sing - In­ter­na­ti­o­nal Fes­ti­val of In­der­me­dia 2017 par­ti­ci­pa­ting Ar­tists:
Alex­an­dra Zier­le x Paul Car­ter, Cyril Le­pe­ti, Rolf Hin­te­r­e­cker, Ge­rard Lang, Dag­mar I. Glaus­nit­zer-Smith, Yong­gu Shin, Ben Puah, Mong­kol Plie­na­bang­chang, Jose Drum­mond, Wang Xin Yan, Mo­ni­que Yim, Gyung Jin Shin , Wong Chi Fai, Yao Jui Chung, u.and.