Temporary River Laboratory

2003 | Ga­le­rie im Fluss | Donau Alt­arm bei Hüt­ting / AT
Ku­ra­tor: Chris­ti­an Geir­ho­fer, Tho­mas Stöckl
Fotos: Gu­sen­bau­er / R.H.

Ga­le­rie im Fluss par­ti­ci­pa­ting Ar­tists:
Peter Rösel, Na­di­ne Ren­nert, Tho­mas Hoke, Man­fred Er­jautz, Fa­bri­zio Cri­sa­ful­li, Alois Lin­den­bau­er, Wil­helm Scher­übel, Nor­bert W. Hin­ter­ber­ger, Tra­gut Ber­nard, Mar­kus Lin­din­ger