Beyond the Cloud

2016 | 4th Beyond the Cloud In­ter­na­ti­o­nal Li­ve­Art Fes­ti­val | Kun­ming, China
Title: The root
Cu­ra­tor: He Libin
ge­för­dert: BKA Bun­des­kanz­le­r­amt Sek­ti­on Kul­tur
Fotos: Jor­dan Hut­chings

Beyond the Cloud par­ti­ci­pa­ting ar­tists:
Wu Ruomu Jiu­keng art group, White Man Wen Peng, Liu Qing China, Dong Jie / China, Mo­ni­ka Gün­ther + Ruedi Schill / CH, Wan Yan­xin / China, Bea­trice Di­dier / Bel­gi­um, He­Li­bin / China, Rolf Hin­te­r­e­cker / AT, Eva­ma­ria Schal­ler / AT, Xiang Xishi / China, Irene Pa­ci­ni / Ita­li­en, Conny Zenk mit Da­ni­el Aschwan­den / AT / CH, Hu Yifei / China, Rita Sha Sha / China, Mo­ni­que Yim / Hong­kong, Liang Jin­gyun / China, Rita Shaw Sha Yu­rong / Jiang Ming­hui / China, Wang Jun / China